Modern Greek Bible

Joshua 24

Judges

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai meta ton qanaton tou Ihsou, hrwthsan oi uioi Israhl ton Kurion, legonteV, TiV qelei anabh uper hmwn prwtoV kata twn Cananaiwn, dia na polemhsh autouV;

2

Kai eipen o KurioV, O IoudaV qelei anabh× idou, paredwka ton topon eiV thn ceira autou.

3

Kai eipen o IoudaV proV Sumewn ton adelfon autou, Anaba met' emou eiV ton klhron mou, dia na polemhswmen touV CananaiouV, kai egw omoiwV qelw elqei meta sou eiV ton klhron sou. Kai uphge met' autou o Sumewn.

4

Kai o IoudaV anebh× kai paredwken o KurioV touV CananaiouV kai touV FerezaiouV eiV thn ceira autwn× kai epataxan ex autwn en Bezek deka ciliadaV andrwn.

5

Kai eurhkan ton Adwni-Bezek en Bezek, kai epolemhsan auton kai epataxan touV CananaiouV kai touV FerezaiouV.

6

O de Adwni-Bezek efuge× kai ekeinoi katediwxan opisw autou kai sunelabon auton kai apekoyan touV megalouV daktulouV twn ceirwn autou kai twn podwn autou.

7

Kai eipen o Adwni-Bezek, Ebdomhkonta basileiV, apokekommenoi touV megalouV daktulouV twn ceirwn autwn kai twn podwn, esunazon ta piptonta upokatw thV trapezhV mou× wV egw ekama, outwV antapedwken eiV eme o QeoV. Kai eferan auton eiV Ierousalhm, kai apeqanen ekei.

8

Kai oi uioi Iouda epolemhsan kata thV Ierousalhm kai ekurieusan authn× kai epataxan authn en stomati macairaV kai thn polin paredwkan eiV pur.

9

[] Kai meta tauta katebhsan oi uioi Iouda dia na polemhswsi touV CananaiouV, touV katoikountaV en th oreinh kai en th meshmbrinh kai en th pedinh.

10

Kai uphgen o IoudaV enantion twn Cananaiwn twn katoikountwn en Cebrwn× to de onoma thV Cebrwn hto proteron Kiriaq-arba× kai eqanatwsan ton Sesai, kai ton Aciman kai ton Qalmai.

11

Kai ekeiqen uphgon enantion twn katoikwn thV Debeir× to de onoma thV Debeir hto proteron Kiriaq-sefer.

12

Kai eipen o Caleb, OstiV pataxh thn Kiriaq-sefer kai kurieush authn, eiV touton qelw dwsei Acsan thn qugatera mou eiV gunaika.

13

Kai ekurieusen authn Goqonihl o uioV tou Kenez, o newteroV adelfoV tou Caleb× kai edwken eiV auton Acsan thn qugatera autou eiV gunaika.

14

Kai auth, ote aphrceto, parekinhsen auton na zhthsh para tou patroV authV ton agron× kai katebh apo tou onou× kai eipe proV authn o Caleb, ti qeleiV;

15

H de eipe proV auton, DoV moi eulogian× epeidh edwkaV eiV eme ghn meshmbrinhn, doV moi kai phgaV udatwn. Kai edwken eiV authn o Caleb taV anw phgaV kai taV katw phgaV.

16

Kai anebhsan oi uioi tou Kenaiou, penqerou tou MwusewV, ek thV polewV twn foinikwn meta twn uiwn Iouda eiV thn erhmon tou Iouda, thn proV meshmbrian thV Arad× kai uphgon kai katwkhsan meta tou laou.

17

Kai uphgen o IoudaV meta tou Sumewn adelfou autou, kai epataxan touV CananaiouV touV katoikountaV thn Sefaq, kai katestreyan authn× kai wnomasan thn polin Orma.

18

O IoudaV ekurieuse kai thn Gazan kai ta oria authV, kai thn Askalwna kai ta oria authV, kai thn Akkarwn kai ta oria authV.

19

Kai hto KurioV meta tou Iouda× kai ekurieuse to oroV× alla den hdunhqh na ekdiwxh touV katoikouV thV koiladoV, dioti eicon amaxaV sidhraV.

20

Kai edoqh h Cebrwn eiV ton Caleb, kaqwV eipen o MwushV× kai exediwxen ekeiqen touV treiV uiouV tou Anak.

21

[] Ton de Iebousaion, ton katoikounta en Ierousalhm, den exediwxan oi uioi Beniamin× dia touto o IebousaioV katwkhse meta twn uiwn Beniamin en Ierousalhm ewV thV hmeraV tauthV.

22

Kai o oikoV Iwshf anebhsan kai autoi epi Baiqhl× kai o KurioV hto met' autwn.

23

Kai apesteilen o oikoV Iwshf na kataskopeuswsi thn Baiqhl× to de onoma thV polewV hto proteron Louz.

24

Kai eidon oi kataskopoi anqrwpon exercomenon ek thV polewV, kai eipon proV auton, Deixon eiV hmaV, parakaloumen, thn eisodon thV polewV, kai qelomen kamei eleoV eiV se.

25

Kai edeixen eiV autouV thn eisodon thV polewV, kai epataxan thn polin en stomati macairaV× ton de anqrwpon kai pasan thn suggeneian autou apepemyan.

26

Kai uphgen o anqrwpoV eiV thn ghn twn Cettaiwn kai wkodomhse polin, kai wnomasen authn Louz× touto einai to onoma authV ewV hmeraV tauthV.

27

Oude o ManasshV exediwxe touV katoikouV thV Baiq-san kai twn kwmwn authV, oute thV Qaanac kai twn kwmwn authV, oute touV katoikouV thV Dwr kai twn kwmwn authV, oute touV katoikouV thV Ibleam kai twn kwmwn authV, oute touV katoikouV thV Megiddw kai twn kwmwn authV× all' oi Cananaioi epemenon na katoikwsin en tw topw ekeinw.

28

Kai ote katestaqh o Israhl dunatoV, upebale touV CananaiouV eiV foron kai den exediwxen autouV oloklhrwV.

29

Oude o Efraim exediwxe touV CananaiouV touV katoikountaV en Gezer× all' oi Cananaioi katwkoun en Gezer metaxu autwn.

30

Oude o Zaboulwn exediwxe touV katoikountaV thn Kitrwn oude touV katoikountaV thn Naalwl× all' oi Cananaioi katwkoun metaxu autwn kai egeinan upoteleiV.

31

Oude o Ashr exediwxe touV katoikouV thV Akcw, oute touV katoikouV thV SidwnoV, oute thV Aalab, oute thV Aczib, oute thV Celba, oute thV Afik, oute thV Rewb×

32

all' o Ashr katwkei metaxu twn Cananaiwn twn katoikwn tou topou× dioti den exediwxen autouV.

33

Oude o Nefqali exediwxe touV katoikouV thV Baiq-semeV, oute touV katoikouV thV Baiq-anaq, alla katwkei metaxu twn Cananaiwn twn katoikwn tou topou× oi de katoikoi thV Baiq-semeV kai thV Baiq-anaq egeinan upoteleiV eiV auton.

34

Kai sunekleisan oi Amorraioi touV uiouV Dan eiV to oroV× dioti den afinon autouV na katabainwsin eiV thn koilada×

35

oi de Amorraioi epemenon na katoikwsin en tw orei EreV, eiV Aialwn kai eiV Saalbim× h ceir omwV tou oikou Iwshf uperiscusen, wste egeinan upoteleiV.

36

To de orion thn Amorraiwn hto apo thV anabasewV thV Akrabbim, apo thV PetraV kai epanw.

Judges 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: