Modern Greek Bible

Joshua 17

Joshua

Return to Index

Chapter 18

1

[] Sunhqroisqh de pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl en Shlw, kai esthsan ekei thn skhnhn tou marturiou× kai upetacqh h gh eiV autouV.

2

[] Kai emenon metaxu twn uiwn Israhl epta fulai, aitineV den eicon labei thn klhronomian autwn.

3

Kai eipen o IhsouV proV touV uiouV Israhl, EwV pote qelete menei nwqroi eiV to na upaghte na kurieushte thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV twn paterwn saV edwken eiV esaV;

4

eklexate eiV eautouV treiV andraV kata fulhn× kai qelw aposteilei autouV, kai shkwqenteV qelousi perielqei thn ghn kai diagrayei authn kata taV klhronomiaV autwn, kai qelousin epistreyei proV eme×

5

kai qelousi diairesei authn eiV epta meridia× o IoudaV qelei katoikei en toiV orioiV autou proV meshmbrian, kai o oikoV Iwshf qelousi katoikei en toiV orioiV autwn proV borran×

6

qelete loipon diagrayei thn ghn eiV epta merh, kai qelete ferei edw proV eme thn diagrafhn, kai egw qelw ekbalei klhrouV dia saV entauqa enwpion Kuriou tou Qeou hmwn×

7

dioti oi Leuitai den ecousi meridion metaxu saV× dioti h ierateia tou Kuriou einai h klhronomia autwn× kai o Gad kai o Roubhn kai to hmisu thV fulhV Manassh elabon thn klhronomian autwn peran tou Iordanou proV anatolaV, thn opoian MwushV o douloV tou Kuriou edwken eiV autouV.

8

Kai shkwqenteV oi andreV aphlqon× kai prosetaxen o IhsouV touV apelqontaV dia na diagraywsi thn ghn, legwn, Upagete kai perielqete thn ghn kai diagrayate authn kai epistreyate proV eme, kai egw qelw ekbalei klhrouV dia saV entauqa enwpion tou Kuriou en Shlw.

9

Kai uphgan oi andreV kai perihlqon thn ghn kai diegrayan authn en bibliw kata poleiV eiV meridia epta, kai hlqon proV ton Ihsoun eiV to stratopedon eiV Shlw.

10

Kai erriyen o IhsouV klhrouV di' autouV en Shlw enwpion tou Kuriou× kai diemoirasen o IhsouV ekei thn ghn eiV touV uiouV Israhl kata touV merismouV autwn.

11

[] Kai exhlqen o klhroV thV fulhV twn uiwn Beniamin kata taV suggeneiaV autwn, kai epese to orion thV klhronomiaV autwn metaxu twn uiwn Iouda kai twn uiwn Iwshf.

12

Kai hto to orion autwn proV borran apo tou Iordanou, kai anebaine to orion proV to plagion thV Iericw kata borran, kai anebaine dia twn orewn proV dusmaV, kai eteleionen eiV thn erhmon Baiq-auen.

13

Kai ekeiqen diebaine to orion proV thn Louz, kata to meshmbrinon plagion thV Louz, htiV einai h Baiqhl× kai katebaine to orion eiV thn Atarwq-addar, eiV to oroV to proV meshmbrian thV katw aiq-wrwn.

14

Kai to orion exeteineto ekeiqen, kai perihrceto to dutikon meroV proV meshmbrian, apo tou orouV tou apenanti thV Baiq-wrwn kata meshmbrian× kai eteleionen eiV thn Kiriaq-baal, htiV einai h Kiriaq-iareim, poliV twn uiwn Iouda× touto hto to dutikon meroV.

15

Kai to meshmbrinon meroV hto apo tou akron thV Kiriaq-iareim, kai diebaine to orion proV dusmaV, kai exhrceto eiV to frear twn udatwn tou Nefqwa×

16

kai katebaine to orion eiV to teloV tou orouV tou katenanti thV faraggoV tou uiou tou Ennom, htiV einai en th koiladi twn Rafaeim proV borran, kai katebaine dia thV faraggoV tou Ennom eiV to meshmbrinon plagion thV IebouV, kai katebainen eiV En-rwghl×

17

kai ekteinomenon apo borran diebainen eiV En-semeV kai exhrceto eiV Galilwq, htiV einai katenanti thV anabasewV tou Adoummim, kai katebainen eiV ton liqon tou Boan uiou tou Roubhn,

18

kai diebaine proV to boreion plagion to katenanti thV Araba kai katebainen eiV Araba×

19

kai diebaine to orion proV to boreion plagion thV aiq-ogla× kai eteleione to orion eiV ton boreion kolpon thV qalasshV thV almuraV, eiV thn ekbolhn tou Iordanou kata meshmbrian× touto hto to meshmbrinon orion.

20

O de IordanhV hto to proV anatolaV orion autou. Auth hto kata to orion authV kuklw, h klhronomia twn uiwn Beniamin kata taV suggeneiaV autwn.

21

Ai de poleiV thV fulhV twn uiwn Beniamin kata taV suggeneiaV autwn hsan Iericw, kai Baiq-ogla, kai Emek-keseiV,

22

kai Baiq-araba, kai Semaraim, kai Baiqhl,

23

kai Aueim, kai Fara, kai Ofra,

24

kai Cefar-ammwna, kai Ofnei, kai Gabaa, poleiV dwdeka, kai ai kwmai autwn×

25

Gabawn, kai Rama, kai Bhrwq,

26

kai Mispa, kai Cefeira, kai Mwsa,

27

kai Rekem, kai Iorfahl, kai Qarala,

28

kai Shla, Elef, kai IebouV, htiV einai h Ierousalhm, Gabaaq, kai Kiriaq, poleiV dekatessareV, kai ai kwmai autwn. Auth einai h klhronomia twn uiwn Beniamin kata taV suggeneiaV autwn.

Joshua 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: