Modern Greek Bible

Joshua 6

Joshua

Return to Index

Chapter 7

1

[] Oi de uioi Israhl ekamon parabasin eiV to anaqema× dioti Acan, o uioV tou Carmi, uiou tou Zabdi, uiou tou Zera, ek thV fulhV Iouda, elaben apo tou anaqematoV× kai exhfqh h orgh tou Kuriou kata twn uiwn Israhl.

2

Kai apesteilen o IhsouV anqrwpouV ek thV Iericw eiV Gai, thn plhsion thV Baiq-auen, proV to anatolikon meroV thV Baiqhl× kai eipe proV autouV legwn, Anabhte kai kataskopeusate thn ghn. Kai oi anqrwpoi anebhsan kai kateskopeusan thn Gai.

3

Kai epistreyanteV proV ton Ihsoun eipan proV auton, AV mh anabh paV o laoV, all' wV duo h treiV ciliadeV andreV aV anabwsi kai aV pataxwsi thn Gai× mh balhV panta ton laon eiV kopon ferwn auton ewV ekei× dioti einai oligoi.

4

Kai anebhsan ekei ek tou laou wV treiV ciliadeV andreV× kai efugon apo proswpou twn andrwn thV Gai.

5

Kai oi andreV thV Gai epataxan ex autwn ewV triakonta ex andraV× kai katediwxan autouV ap' emprosqen thV pulhV ewV Sibareim, kai epataxan autouV eiV to katwfereV× dia to opoion ai kardiai tou laou dieluqhsan, kai egeinan wV udwr.

6

[] Kai dierrhxen o IhsouV ta imatia autou, kai epese kata ghV epi proswpon autou, emprosqen thV kibwtou tou Kuriou ewV esperaV, autoV kai oi presbuteroi tou Israhl, kai epeqesan cwma epi taV kefalaV autwn.

7

Kai eipen o IhsouV, A Despota Kurie, dia ti diebibasaV ton laon touton dia tou Iordanou, dia na maV paradwshV eiV taV ceiraV twn Amorraiwn, wste na afaniswsin hmaV; eiqe na eucaristoumeqa kaqhmenoi peran tou Iordanou

8

W Kurie, ti na eipw, afou o Israhl estreye ta nwta emprosqen twn ecqrwn autou;

9

kai akousanteV oi Cananaioi kai panteV oi katoikoi thV ghV, qelousi perikuklwsei hmaV kai exaleiyei to onoma hmwn apo thV ghV× kai ti qeleiV kamei peri tou onomatoV sou tou megalou;

10

[] Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Shkwqhti× dia ti epeseV outwV epi to proswpon sou;

11

hmarthsen o Israhl, kai malista parebhsan thn diaqhkhn mou, thn opoian prosetaxa autouV× kai eti elabon apo tou anaqematoV kai eti ekleyan kai eti eyeusqhsan kai eti ebalon auto eiV ta skeuh autwn×

12

dia touto den qelousi dunhqh oi uioi Israhl na staqwsin emprosqen twn ecqrwn autwn, alla qelousi streyei ta nwta emprosqen twn ecqrwn autwn, dioti egeinan anaqema× oude qelw eisqai pleon me saV, ean den exaleiyhte to anaqema ek mesou saV×

13

shkwqeiV agiason ton laon kai eipe, Agiasqhte dia thn aurion× dioti outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Anaqema einai en tw mesw sou, Israhl× den dunasai na staqhV emprosqen twn ecqrwn sou, ewsou afaireshte to anaqema ek mesou saV×

14

proselqete loipon to prwi kata taV fulaV saV× kai h fulh, thn opoian piash o KurioV, qelei proselqei kata suggeneiaV× kai h suggeneia, thn opoian piash o KurioV, qelei proselqei kat' oikogeneiaV× kai h oikogeneia, thn opoian piash o KurioV, qelei proselqei kata andraV×

15

kai ostiV piasqh ecwn to anaqema, qelei katakauqh en puri, autoV kai panta osa ecei× dioti parebh thn diaqhkhn tou Kuriou kai dioti epraxen anomian en tw Israhl.

16

[] Kai exegerqeiV o IhsouV to prwi, proshgage ton Israhl kata taV fulaV autwn× kai epiasqh h fulh tou Iouda×

17

kai proshgage taV suggeneiaV tou Iouda, kai epiasqh h suggeneia twn Zaraitwn× kai proshgage thn suggeneian twn Zaraitwn kata andraV, kai epiasqh o Zabdi×

18

kai proshgage thn oikogeneian autou kata andraV, kai epiasqh o Acan, o uioV tou Carmi, uiou tou Zabdi, uiou tou Zera, ek thV fulhV Iouda.

19

Kai eipen o IhsouV proV ton Acan, Teknon mou, doV twra doxan eiV Kurion ton Qeon tou Israhl, kai exomologhqhti eiV auton, kai eipe moi twra ti epraxaV× mh kruyhV auto ap' emou.

20

Kai apekriqh o Acan proV ton Ihsoun kai eipe, AlhqwV egw hmarton eiV Kurion ton Qeon tou Israhl kai epraxa outw kai outw×

21

idwn metaxu twn lafurwn mian kalhn Babulwnikhn stolhn kai diakosiouV siklouV arguriou kai elasma crusou barouV penthkonta siklwn, epequmhsa auta kai elabon auta× kai idou, einai kekrummena en th gh, kata to meson thV skhnhV mou, kai to argurion upokatw autwn.

22

Kai apesteilen o IhsouV anqrwpouV× kai etrexan eiV thn skhnhn, kai idou, hsan kekrummena en th skhnh autou, kai to argurion upokatw autwn.

23

Kai elabon auta ek mesou thV skhnhV, kai eferan auta proV ton Ihsoun kai proV pantaV touV uiouV Israhl, kai eqesan auta enwpion tou Kuriou.

24

Tote o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, epiasan ton Acan ton uion tou Zera, kai to argurion kai thn stolhn kai to elasma tou crusou kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai touV boaV autou kai touV onouV autou kai ta probata autou kai thn skhnhn autou kai panta osa eice, kai eferan autouV eiV thn koilada Acwr.

25

Kai eipen o IhsouV, Dia ti katetaraxaV hmaV; o KurioV qelei se katataraxei thn hmeran tauthn. Kai paV o Israhl eliqobolhsan auton me liqouV kai katekausan autouV en puri kai eliqobolhsan autouV me liqouV.

26

Kai esthsan ep' auton swron liqwn megan, ostiV menei ewV thV shmeron× outwV epausen o KurioV apo thV exayewV tou qumou autou× dia touto kaleitai to onoma tou topou ekeinou KoilaV Acwr ewV thV hmeraV tauthV.

Joshua 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: