Modern Greek Bible

Joshua 5

Joshua

Return to Index

Chapter 6

1

[] H de Iericw hto sugkekleismenh kai wcurwmenh ex aitiaV twn uiwn Israhl× oudeiV exhrceto kai oudeiV eishrceto.

2

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Idou, paredwka eiV thn ceira sou thn Iericw kai ton basilea authV kai touV dunatouV en iscui.

3

Kai qelete perielqei thn polin, panteV oi andreV tou polemou, kuklw thV polewV apax× outw qeleiV kamnei ex hmeraV.

4

Kai epta iereiV qelousi bastazei emprosqen thV kibwtou epta salpiggaV keratinaV× kai thn ebdomhn hmeran qelete perielqei thn polin eptakiV× kai oi iereiV qelousi salpizei me taV salpiggaV.

5

Kai otan salpiswsi me thn keratinhn epekteinonteV, kaqwV akoushte ton hcon thV salpiggoV, paV o laoV qelei alalaxei megan alalagmon, kai qelei katapesei to teicoV thV polewV uf' eauto, kai o laoV qelei anabh, ekastoV kat' enwpion autou.

6

[] Kai ekalesen IhsouV o uioV tou Nauh touV iereiV kai eipe proV autouV, Labete thn kibwton thV diaqhkhV, kai epta iereiV aV bastazwsin epta salpiggaV keratinaV emprosqen thV kibwtou tou Kuriou.

7

Kai eipe proV ton laon, Perasate kai perielqete thn polin, kai oi wplismenoi aV peraswsin emprosqen thV kibwtou tou Kuriou.

8

Kai afou o IhsouV elalhse proV ton laon, oi epta iereiV bastazonteV taV epta keratinaV salpiggaV emprosqen tou Kuriou eperasan kai esalpizon me taV salpiggaV, kai h kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou hkolouqei autouV.

9

Kai oi wplismenoi proeporeuonto twn ierewn, twn salpizontwn me taV salpiggaV, kai h opisqofulakh hkolouqei opisqen thV kibwtou, enw oi iereiV procwrounteV esalpizon me taV salpiggaV.

10

Kai prosetaxen o IhsouV ton laon, legwn, Den qelete alalaxei, oude qelei akousqh h fwnh saV, oude qelei exelqei logoV ek tou stomatoV saV, mecri thV hmeraV kaq' hn qelw saV eipei na alalaxhte× tote qelete alalaxei.

11

Kai h kibwtoV tou Kuriou perihlqe thn polin kuklw apax× kai hlqon eiV to stratopedon kai dienuktereusan en tw stratopedw.

12

Kai exhgerqh o IhsouV to prwi, kai oi iereiV eshkwsan thn kibwton tou Kuriou×

13

kai oi epta iereiV, bastazonteV taV epta keratinaV salpiggaV, proeporeuonto thV kibwtou tou Kuriou, poreuomenoi kai salpizonteV me taV salpiggaV× kai emprosqen autwn eporeuonto oi wplismenoi× h de opisqofulakh hkolouqei opisqen thV kibwtou tou Kuriou, enw oi iereiV procwrounteV esalpizon me taV salpiggaV.

14

Kai thn deuteran hmeran perihlqon thn polin apax, kai epestreyan eiV to stratopedon× outwV ekamnon ex hmeraV.

15

Kai thn ebdomhn hmeran exhgerqhsan peri ta caragmata kai perihlqon thn polin eptakiV kata ton auton tropon× monon en tauth th hmera perihlqon thn polin eptakiV.

16

Kai eiV thn ebdomhn foran, enw esalpizon oi iereiV me taV salpiggaV, eipen o IhsouV proV ton laon, Alalaxate× dioti o KurioV paredwken eiV esaV thn polin×

17

[] kai h poliV qelei eisqai anaqema eiV ton Kurion, auth kai panta ta en auth× eiV monhn thn Raab thn pornhn qelei fulacqh h zwh, eiV authn kai eiV pantaV touV ontaV en th oikia met' authV× dioti ekruye touV kataskopouV, touV opoiouV apesteilamen×

18

seiV omwV fulacqhte apo tou anaqematoV, dia na mh geinhte anaqema, lambanonteV apo tou anaqematoV, kai katasthshte to stratopedon tou Israhl anaqema kai taraxhte auto×

19

apan de to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta calkina kai ta sidhra einai afierwmena eiV ton Kurion× eiV to qhsaurofulakion tou Kuriou qelousin eisacqh.

20

Kai hlalaxen o laoV, ote esalpisan me taV salpiggaV× kai wV hkousen o laoV thn fwnhn twn salpiggwn, tote hlalaxen o laoV alalagmon megan, kai katepese to teicoV uf' eauto, kai anebh o laoV eiV thn polin, ekastoV kat' enwpion autou, kai ekurieusan thn polin.

21

Kai exwloqreusan en stomati macairaV pantaV touV en th polei, andraV kai gunaikaV, neouV kai gerontaV, kai boaV kai probata kai onouV.

22

Eipe de o IhsouV proV touV duo andraV, touV kataskopeusantaV thn ghn, Eiselqete eiV thn oikian thV pornhV kai exagagete ekeiqen thn gunaika, kai panta osa ecei, kaqwV wmosate proV authn.

23

Kai eishlqon oi neoi oi kataskopoi kai exhgagon thn Raab kai ton patera authV kai thn mhtera authV kai touV adelfouV authV, kai panta osa eice× kai exhgagon pasan thn suggeneian authV kai efulaxan autouV exw tou stratopedou tou Israhl.

24

Kai katekausan thn polin en puri kai panta ta en auth× monon to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta calkina kai ta sidhra edwkan eiV to qhsaurofulakion tou oikou tou Kuriou.

25

Kai eiV thn Raab thn pornhn kai eiV thn oikogeneian tou patroV authV kai eiV panta osa eice, o IhsouV efulaxe thn zwhn× kai katoikei en tw mesw tou Israhl ewV thV shmeron× dioti ekruye touV kataskopouV, touV opoiouV apesteilen o IhsouV dia na kataskopeuswsi thn Iericw.

26

Kai wmosen o IhsouV kat' ekeinon ton kairon, legwn, KathramenoV enwpion tou Kuriou o anqrwpoV, ostiV anasthsh kai ktish thn polin tauthn thn Iericw× me ton qanaton tou prwtotokou uiou autou qelei balei ta qemelia authV, kai me ton qanaton tou newtatou uiou autou qelei sthsei taV pulaV authV.

27

Kai o KurioV hto meta tou Ihsou, kai to onoma autou diefhmisqh kaq' olhn thn ghn.

Joshua 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: