Modern Greek Bible

Deuteronomy 25

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 26

1

[] Kai otan eiselqhV eiV thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian, kai kataklhronomhshV authn kai katoikhshV en auth,

2

tote qeleiV labei apo thV aparchV pantwn twn karpwn thV ghV, touV opoiouV sunaxhV ek thV ghV sou, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se, kai qeleiV balei authn eiV kalaqion, kai qeleiV upagei eiV ton topon, ontina eklexh KurioV o QeoV sou dia na katoikish ekei to onoma autou.

3

Kai qeleiV upagei proV ton ierea, ton onta kat' ekeinaV taV hmeraV, kai qeleiV eipei proV auton, Anaggellw shmeron proV Kurion ton Qeon sou, oti eishlqon eiV thn ghn, thn opoian o KurioV wmose proV touV pateraV hmwn na dwsh eiV hmaV.

4

Kai o iereuV qelei labei to kalaqion ek thV ceiroV sou, kai qelei kataqesei auto enwpion tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou sou.

5

Kai qeleiV lalhsei kai eipei enwpion Kuriou tou Qeou sou, SurioV periplanwmenoV hto o pathr mou, kai katebh eiV Aigupton, kai paroikhsaV ekei meta oligwn anqrwpwn katestaqh ekei eqnoV mega, dunaton kai poluariqmon×

6

kai oi Aiguptioi etalaipwrhsan hmaV kai kateqliyan hmaV kai epebalon ef' hmaV sklhran douleian×

7

kai anebohsamen proV Kurion ton Qeon twn paterwn hmwn, kai eishkousen o KurioV thV fwnhV hmwn, kai epebleyen epi thn qliyin hmwn kai epi ton mocqon hmwn kai epi thn katadunasteusin hmwn×

8

kai exhgagen hmaV o KurioV ex Aiguptou en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw, kai me terata megala kai me shmeia kai me qaumata×

9

kai eishgagen hmaV eiV ton topon touton, kai edwken eiV hmaV thn ghn tauthn, ghn reousan gala kai meli×

10

kai twra, idou, efera taV aparcaV twn karpwn thV ghV, thn opoian su, Kurie edwkaV eiV eme. Kai qeleiV kataqesei autaV enwpion Kuriou tou Qeou sou, kai qeleiV proskunhsei enwpion Kuriou tou Qeou sou.

11

Kai qeleiV eufranqh eiV panta ta agaqa, ta opoia KurioV o QeoV sou edwken eiV se kai eiV ton oikon sou, su kai o LeuithV kai o xenoV o en mesw sou.

12

[] Afou teleiwshV na dekatizhV panta ta dekata twn gennhmatwn sou eiV to triton etoV, to etoV thV dekateiaV, kai dwshV auta eiV ton Leuithn, eiV ton xenon, eiV ton orfanon kai eiV thn chran, kai fagwsin entoV twn pulwn sou kai cortasqwsi,

13

tote qeleiV eipei enwpion Kuriou tou Qeou sou, Exekaqarisa ek thV oikiaV mou ta afierwmata, kai proseti edwka auta eiV ton Leuithn kai eiV ton xenon, eiV ton orfanon kai eiV thn chran, kata panta ta prostagmata sou, ta opoia prosetaxaV eiV eme× den parebhn taV entolaV sou oude elhsmonhsa autaV×

14

den efagon ex autwn eiV to penqoV mou, oute elabon ek toutwn dia akaqarton crhsin, oute edwka ex autwn dia nekron× uphkousa eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou mou, ekamon kata panta osa prosetaxaV eiV eme×

15

epibleyon ek tou oikou sou tou agiou, ek tou ouranou, kai euloghson ton laon sou ton Israhl, kai thn ghn thn opoian edwkaV eiV hmaV, kaqwV wmosaV proV touV pateraV hmwn, ghn reousan gala kai meli.

16

[] Shmeron prosetaxen eiV se KurioV o QeoV sou na ektelhV ta diatagmata tauta kai taV kriseiV× dia touto qeleiV fulattei kai qeleiV ektelei auta ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou.

17

ExelexaV ton Kurion shmeron na hnai QeoV sou, kai na peripathV eiV taV odouV autou kai na fulatthV ta diatagmata autou kai taV entolaV autou kai taV kriseiV autou, kai na upakouhV eiV thn fwnhn autou×

18

kai o KurioV soi eipe shmeron na hsai eiV auton laoV eklektoV, kaqwV elalhse proV se, kai na fulatthV pasaV taV entolaV autou×

19

kai na se katasthsh uyhlon uperanw pantwn twn eqnwn ta opoia ekamen, eiV kauchma kai eiV onoma kai eiV doxan× kai na hsai laoV agioV eiV Kurion ton Qeon sou, kaqwV elalhse.

Deuteronomy 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: