Modern Greek Bible

Numbers 35

Numbers

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai proselqonteV oi archgoi twn patriwn twn suggeneiwn twn uiwn Galaad, uiou tou Maceir, uiou tou Manassh, ek twn suggeneiwn twn uiwn Iwshf, elalhsan enwpion tou MwusewV kai enwpion twn arcontwn, oitineV hsan oi archgoi twn patriwn twn uiwn Israhl×

2

kai eipon, O KurioV prosetaxen eiV ton kurion mou na dwsh thn ghn dia klhrou proV klhronomian eiV touV uiouV Israhl, kai o kurioV mou prosetacqh para tou Kuriou na dwsh thn klhronomian Salpaad, tou adelfou hmwn, eiV taV qugateraV autou×

3

kai ean numfeuqwsi meta tinoV ek twn uiwn twn fulwn twn uiwn Israhl, tote h klhronomia autwn qelei afaireqh ek thV klhronomiaV twn paterwn hmwn kai qelei prosteqh eiV thn klhronomian thV fulhV htiV hqele decqh autaV× outw qelei afaireqh apo tou klhrou thV klhronomiaV hmwn×

4

kai otan elqh to etoV thV afesewV twn uiwn Israhl, tote h klhronomia autwn qelei prosteqh eiV thn klhronomian thV fulhV, htiV hqele decqh autaV× kai h klhronomia autwn qelei afaireqh apo thV klhronomiaV thV fulhV twn paterwn hmwn.

5

[] Kai prosetaxen o MwushV touV uiouV Israhl, kata ton logon tou Kuriou, legwn, H fulh twn uiwn Iwshf elalhsen orqwV.

6

OutoV einai o logoV, ton opoion prosetaxen o KurioV peri twn qugaterwn tou Salpaad, legwn, AV numfeuqwsi me ontina areskh eiV autaV× monon qelousi numfeuqh meta andrwn ek thV suggeneiaV thV fulhV twn paterwn autwn×

7

kai den qelei metabainei h klhronomia twn uiwn Israhl apo fulhV eiV fulhn× dioti ekastoV ek twn uiwn Israhl qelei eisqai proskekollhmenoV eiV thn klhronomian thV fulhV twn paterwn autou.

8

Kai pasa qugathr, htiV ecei klhronomian en fulh tini twn uiwn Israhl, qelei eisqai gunh enoV ek thV suggeneiaV thV fulhV tou patroV authV× dia na apolambanwsin oi uioi Israhl ekastoV thn klhronomian twn paterwn autou.

9

Kai den qelei metabainei h klhronomia apo fulhV eiV allhn fulhn, all' ekastoV ek twn fulwn twn uiwn Israhl qelei eisqai proskekollhmenoV eiV thn klhronomian autou.

10

WV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn, outwV ekamon ai qugatereV tou Salpaad×

11

dioti h Maala, h Qersa kai h Agla kai h Melca kai h Noua, ai qugatereV tou Salpaad, enumfeuqhsan me touV uiouV twn adelfwn tou patroV autwn×

12

enumfeuqhsan me andraV ek twn suggeneiwn twn uiwn Manassh, uiou tou Iwshf× kai h klhronomia autwn emeinen en th fulh thV suggeneiaV tou patroV autwn.

13

Tauta einai ta prostagmata kai ai kriseiV, taV opoiaV prosetaxen o KurioV dia ceiroV tou MwusewV proV touV uiouV Israhl, eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw.

Deuteronomy 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: