Modern Greek Bible

Numbers 31

Numbers

Return to Index

Chapter 32

1

[] Oi de uioi Roubhn kai oi uioi Gad eicon plhqoV kthnwn polu sfodra× kai ote eidon thn ghn Iazhr kai thn ghn Galaad, oti, idou, o topoV hto topoV dia kthnh,

2

oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn elqonteV eipon proV ton Mwushn kai proV Eleazar ton ierea kai proV touV arcontaV thV sunagwghV, legonteV,

3

H Atarwq kai Daibwn kai Iazhr kai Nimra kai Esebwn kai Elealh kai Sebam kai Nebw kai Baiwn,

4

h gh thn opoian epataxen o KurioV emprosqen thV sunagwghV tou Israhl, einai gh kthnotrofoV kai oi douloi sou ecousi kthnh×

5

dia touto, eipon, ean eurhkamen carin emprosqen sou, aV doqh h gh auth eiV touV doulouV sou dia idiokthsian× mh diabibashV hmaV ton Iordanhn.

6

Kai eipen o MwushV proV touV uiouV Gad kai proV touV uiouV Roubhn, Oi adelfoi saV qelousin upagei eiV polemon kai seiV qelete meinei edw;

7

kai dia ti deiliazete thn kardian twn uiwn Israhl, dia na mh peraswsin eiV thn ghn, thn opoian o KurioV edwken eiV autouV;

8

outwV ekamon oi patereV saV, ote apesteila autouV apo KadhV-barnh dia na idwsi thn ghn×

9

kai anebhsan mecri thV faraggoV Escwl, kai idonteV thn ghn edeiliasan thn kardian twn uiwn Israhl, dia na mh eiselqwsin eiV thn ghn thn opoian o KurioV edwken eiV autouV×

10

kai exhfqh h orgh tou Kuriou en th hmera ekeinh, kai wmose legwn,

11

Den qelousin idei oi andreV oi anabanteV ex Aiguptou, apo eikosi etwn kai epanw, thn ghn thn opoian wmosa proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb× dioti den me hkolouqhsan entelwV×

12

ektoV Caleb uiou Iefonnh tou Kenezitou kai Ihsou uiou tou Nauh× dioti hkolouqhsan entelwV ton Kurion.

13

Kai exhfqh h orgh tou Kuriou kata tou Israhl, kai ekamen autouV na periplanwntai eiV thn erhmon tessarakonta eth, ewsou exwloqreuqh pasa h genea, htiV eice praxei to kakon enwpion tou Kuriou.

14

Kai idou, seiV eshkwqhte anti twn paterwn saV, genea anqrwpwn amartwlwn, dia na exayhte perissoteron thn floga thV orghV tou Kuriou kata tou Israhl.

15

Epeidh, ean ekklinhte ap' autou, eti palin qelei afhsei ton Israhl en th erhmw kai qelete exoloqreusei panta ton laon touton.

16

[] Kai proshlqon eiV auton kai eipon, Qelomen oikodomhsei entauqa mandraV dia ta kthnh hmwn kai poleiV dia ta paidia hmwn×

17

hmeiV de wplismenoi qelomen procwrei proqumoi emprosqen twn uiwn Israhl, ewsou ferwmen autouV eiV ton topon autwn× ta de paidia hmwn qelousi katoikei eiV teteicismenaV poleiV, dia touV katoikouV tou topou×

18

den qelomen epistreyei eiV taV oikiaV hmwn, ewsou oi uioi Israhl klhronomhswsin ekastoV thn klhronomian autou×

19

dioti hmeiV den qelomen na klhronomhswmen met' autwn peran tou Iordanou kai epekeina× dioti h klhronomia hmwn epesen eiV hmaV enteuqen tou Iordanou proV anatolaV.

20

Kai eipe proV autouV o MwushV, Ean kamhte kata ton logon touton, ean procwrhte wplismenoi emprosqen tou Kuriou eiV polemon,

21

kai diabhte panteV, wplismenoi ton Iordanhn emprosqen tou Kuriou, ewsou ekdiwxh touV ecqrouV autou ap' emprosqen autou,

22

kai upotacqh h gh emprosqen tou Kuriou× tote meta tauta qelete epistreyei kai qelete eisqai aqwoi enwpion tou Kuriou kai enwpion tou Israhl, kai qelete ecei thn ghn tauthn idiokthsian saV enwpion tou Kuriou×

23

ean omwV den kamhte outwV, idou, qelete amarthsei enwpion tou Kuriou× kai aV hsqe bebaioi oti qelei saV eurh h amartia saV×

24

oikodomhsate poleiV dia ta paidia saV kai mandraV dia ta probata saV kai kamete ekeino, to opoion exhlqen ek tou stomatoV saV.

25

Kai eipon oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn proV ton Mwushn, legonteV, Oi douloi sou qelousi kamei kaqwV o kurioV mou prostazei×

26

ta paidia hmwn, ai gunaikeV hmwn, ta poimnia hmwn kai panta ta kthnh hmwn qelousi menei entauqa eiV taV poleiV tou Galaad×

27

oi douloi sou omwV qelousi diabh panteV wplismenoi, paratetagmenoi enwpion tou Kuriou eiV machn, kaqwV legei o kurioV mou.

28

[] Tote o MwushV edwke prostaghn peri autwn eiV Eleazar ton ierea kai eiV ton Ihsoun uion tou Nauh kai eiV touV archgouV twn patriwn twn fulwn twn uiwn Israhl×

29

kai eipe proV autouV o MwushV, Ean oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn diabwsi me saV ton Iordanhn, panteV wplismenoi eiV machn, emprosqen tou Kuriou, kai katakurieuqh h gh emprosqen saV, tote qelete dwsei eiV autouV thn ghn Galaad eiV idiokthsian×

30

ean omwV den qelwsi na diabwsin wplismenoi me saV, tote qelousi labei klhronomian metaxu saV en th gh Canaan.

31

Kai apekriqhsan oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn legonteV, WV eipen o KurioV eiV touV doulouV sou, outw qelomen kamei×

32

hmeiV qelomen diabh wplismenoi emprosqen tou Kuriou eiV thn ghn Canaan, dia na ecwmen thn idiokthsian thV klhronomiaV hmwn enteuqen tou Iordanou.

33

Kai edwken eiV autouV o MwushV, eiV touV uiouV Gad kai eiV touV uiouV Roubhn kai eiV to hmisu thV fulhV Manassh uiou tou Iwshf, to basileion tou Shwn basilewV twn Amorraiwn kai to basileion tou Wg basilewV thV Basan, thn ghn meta twn polewn authV en toiV orioiV, taV poleiV thV ghV kuklw.

34

Kai oi uioi Gad wkodomhsan thn Daibwn kai thn Atarwq kai thn Arohr

35

kai thn Atrwq-sofan kai thn Iazhr kai thn Iogbea

36

kai thn Baiq-nimra kai thn Baiq-aran, poleiV ocuraV, kai mandraV probatwn.

37

Kai oi uioi Roubhn wkodomhsan thn Esebwn kai thn Elealh kai thn Kiriaqaim

38

kai thn Nebw kai thn Baal-mewn, metaballonteV ta onomata autwn, kai thn Sibma× kai edwkan alla onomata eiV taV poleiV, taV opoiaV wkodomhsan.

39

Kai oi uioi Maceir uiou tou Manassh uphgan eiV thn Galaad kai ekurieusan authn, ekdiwxanteV ton Amorraion ton en auth.

40

Kai edwken o MwushV thn Galaad eiV Maceir ton uion tou Manassh× kai katwkhsen en auth.

41

Kai Iaeir o uioV tou Manassh uphge kai ekurieuse taV mikraV poleiV authV× kai wnomasen autaV Abwq-iaeir.

42

Kai o Noba uphge kai ekurieuse thn Kainaq kai ta cwria authV× kai wnomasen authn Noba, apo tou onomatoV autou.

Numbers 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: