Modern Greek Bible

Numbers 5

Numbers

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan anhr h gunh euchqh euchn Nazhraiou, dia na afierwqh eiV ton Kurion,

3

qelei egkrateuesqai apo oinou kai apo sikera kai den qelei piei oxoV apo oinou h oxoV apo sikera oute qelei piei o, ti einai kateskeuasmenon apo stafulhV oute qelei fagei stafulhn prosfaton oude stafidaV.

4

PasaV taV hmeraV thV afierwsewV autou den qelei fagei ouden ek twn osa ginontai ex ampelou, apo floiou stafulhV ewV kokkou authV.

5

PasaV taV hmeraV thV euchV thV afierwsewV autou den qelei perasei xurafion epi thV kefalhV autou, ewsou plhrwqwsin ai hmerai, taV opoiaV euchqh eiV ton Kurion× agioV qelei eisqai, afinwn taV tricaV thV komhV thV kefalhV autou na auxanwsi.

6

PasaV taV hmeraV thV afierwsewV autou eiV ton Kurion den qelei eiselqei eiV teqnewta.

7

Den qelei molunqh dia ton patera autou h dia thn mhtera autou, dia ton adelfon autou h dia thn adelfhn autou, otan apoqanwsin× epeidh h proV ton Qeon afierwsiV autou einai epi thV kefalhV autou.

8

PasaV taV hmeraV thV afierwsewV autou einai agioV eiV ton Kurion.

9

Kai ean tiV apoqanh exaifnhV plhsion autou kai molunqh h kefalh thV afierwsewV autou, tote qelei xurisei thn kefalhn autou en th hmera tou kaqarismou autou× eiV thn ebdomhn hmeran qelei xurisei authn.

10

Thn de ogdohn hmeran qelei ferei duo trugonaV h duo neossouV peristerwn proV ton ierea eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou×

11

kai o iereuV qelei prosferei thn mian eiV prosforan peri amartiaV, thn de allhn eiV olokautwma× kai qelei kamei exilewsin uper autou dia thn peri ton nekron amartian autou kai qelei agiasei thn kefalhn autou en ekeinh th hmera.

12

Kai qelei afierwsei eiV ton Kurion taV hmeraV thV afierwsewV autou, kai qelei ferei arnion eniausion dia prosforan peri anomiaV× ai de hmerai ai parelqousai den qelousi logisqh, dioti emolunqh h afierwsiV autou.

13

OutoV de einai o nomoV tou Nazhraiou afou plhrwqwsin ai hmerai thV afierwsewV autou× qelei ferqh eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou,

14

kai qelei prosferei to dwron autou eiV ton Kurion, en arnion eniausion amwmon eiV olokautwma kai en arnion qhlukon eniausion amwmon eiV prosforan peri amartiaV kai ena krion amwmon eiV prosforan eirhnikhn,

15

kai kanistron artwn azumwn ek semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, kai lagana azuma kecrismena meta elaiou kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai thn spondhn autwn.

16

Kai o iereuV qelei prosferei auta enwpion tou Kuriou kai qelei kamei thn peri amartiaV prosforan autou kai to olokautwma autou.

17

Kai qelei prosferei ton krion eiV qusian eirhnikhn proV ton Kurion meta tou kanistrou twn azumwn× qelei prosferei eti o iereuV thn ex alfitwn prosforan autou kai thn spondhn autou.

18

Kai o NazhraioV qelei xurisqh thn kefalhn thV afierwsewV autou eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou, kai qelei labei taV tricaV thV kefalhV thV afierwsewV autou kai epiqesei epi tou puroV tou upokatw thV eirhnikhV qusiaV.

19

Kai o iereuV qelei labei ton eyhmenon wmon tou kriou kai ena arton azumon ek tou kanistrou, kai en laganon azumon kai qelei epiqesei auta epi taV ceiraV tou Nazhraiou, afou xurisqh taV tricaV thV afierwsewV autou.

20

Kai qelei kinhsei auta o iereuV eiV kinhthn prosforan enwpion tou Kuriou× touto einai agion eiV ton ierea, meta tou sthqouV thV kinhthV prosforaV kai meta tou wmou thV uyoumenhV prosforaV× kai meta tauta dunatai na pih oinon o NazhraioV.

21

Tou Nazhraiou, ostiV ekamen euchn, outoV einai o nomoV tou dwrou autou eiV ton Kurion dia thn afierwsin autou, ektoV tou o, ti hqele prosferei ekousiwV× sumfwnwV me thn euchn, thn opoian euchqh, outw qelei kamei kata ton nomon thV afierwsewV autou.

22

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

23

Lalhson proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou, legwn, Outw qelete eulogei touV uiouV Israhl, legonteV proV autouV×

24

O KurioV na se euloghsh kai na se fulaxh×

25

O KurioV na epilamyh to proswpon autou epi se kai na se elehsh×

26

O KurioV na uywsh to proswpon autou epi se kai na soi dwsh eirhnhn×

27

Kai qelousin epiqesei to onoma mou epi touV uiouV Israhl× kai egw qelw euloghsei autouV.

Numbers 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: