Modern Greek Bible

Leviticus 1

Leviticus

Return to Index

Chapter 2

1

[] Ean de prosferh tiV dwron prosforan ex alfitwn proV ton Kurion, semidaliV qelei eisqai to dwron autou× kai qelei epicusei ep' auto elaion kai epiqesei ep' auto libanion.

2

Kai qelei ferei auto proV touV uiouV tou Aarwn, touV iereiV× kai o iereuV qelei draxei apo thV semidalewV autou kai apo tou elaiou autou oson cwrei h ceir autou kai apan to libanion autou× kai qelei kausei o iereuV to mnhmosunon autou epi tou qusiasthriou× einai qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

3

To de upoloipon thV ex alfitwn prosforaV qelei eisqai tou Aarwn kai twn uiwn autou× einai agiwtaton ek twn qusiwn twn ginomenwn dia puroV proV ton Kurion.

4

Kai otan prosferhV dwron prosforan ex alfitwn eyhmenhn en klibanw, qelei eisqai artoi azumoi apo semidalewV ezumwmenhV meta elaiou kai lagana azuma kecrismena me elaion.

5

Ean de to dwron sou hnai prosfora ex alfitwn eyhmenh eiV kayan, azumon qelei eisqai ek semidalewV ezumwmenhV meta elaiou.

6

QeleiV diamerisei authn eiV tmhmata kai qeleiV epicusei ep' authV elaion× einai prosfora ex alfitwn.

7

Kai ean to dwron sou hnai prosfora ex alfitwn eyhmenh en thganiw, qelei geinei apo semidalewV meta elaiou.

8

Kai qeleiV ferei proV ton Kurion thn ex alfitwn prosforan, thn opoian ekameV ek toutwn× kai otan ferqh proV ton ierea, autoV qelei plhsiasei authn eiV to qusiasthrion.

9

Kai qelei cwrisei o iereuV apo thV ex alfitwn prosforaV to mnhmosunon authV kai kausei auto epi tou qusiasthriou× einai qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

10

To de upoloipon thV ex alfitwn prosforaV qelei eisqai tou Aarwn kai twn uiwn autou× einai agiwtaton ek twn dia puroV ginomenwn qusiwn eiV ton Kurion.

11

[] Oudemia prosfora ex alfitwn, thn opoian prosferete proV ton Kurion, qelei eisqai enzumoV× dioti ouden prozumion oude meli qelete kausei eiV oudemian qusian ginomenhn dia puroV proV ton Kurion.

12

Peri de tou dwrou twn aparcwn, qelete prosferei autaV proV ton Kurion× den qelousin omwV kauqh epi tou qusiasthriou eiV osmhn euwdiaV.

13

Kai pan dwron thV ex alfitwn prosforaV sou qeleiV alatizei me alaV× kai den qeleiV afhsei na leiyh apo thV ex alfitwn prosforaV sou to alaV thV diaqhkhV tou Qeou sou× epi pantoV dwrou sou qeleiV prosferei alaV.

14

Kai ean prosferhV prosforan ex alfitwn apo twn prwtogennhmatwn sou proV ton Kurion, qeleiV prosferei dia thn ex alfitwn prosforan twn prwtogennhmatwn sou astacua clwra eyhmena en puri, siton pefruganismenon ex astacuwn mestwn.

15

Kai qeleiV cusei ep' authn elaion kai qeleiV qesei ep' authn libanion× einai prosfora ex alfitwn.

16

Kai o iereuV qelei kausei to mnhmosunon authV ek tou pefruganismenon sitou authV kai ek tou elaiou authV, meq' olou libaniou authV× einai qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion.

Leviticus 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: